Ofte stilte spørsmål om erverv av våpen

 • Retningslinjer for erverv av halvautomatisk rifle
  Spesiell karantenetid ved erverv av rifle til DSSN sine programmer
  Det gis ikke anledning til erverv av våpen til DSSN rifleprogrammer før medlemmet
  har minimum 24 måneders medlemskap i DSSN.
  Hvert karanteneår må medlemmet opptjene 12 matchpoeng (LII eller høyere),
  hvorav ett stevne må være minimum LIII. Aktivitet kan kun opptjenes ved deltakelse
  i IPSC sine skyteprogrammer.

  Karantenens utgangspunkt er fra medlemmet har bestått godkjenningskurs.

  Karantenetiden beregnes på følgende måte:
  - Karantenetiden telles ned med ett år av gangen.
  - For at medlemmet skal få godskrevet nedskrivning av karantenetiden, må aktivitetskravet
  for det aktuelle året være oppfylt. I løpet av hvert kalenderår, må medlemmet ha
  oppfylt kravet til aktivitet fullt ut.
  - Aktivitetskravet må oppfylles løpende for begge år, uten periode med opphold.
 • Hva kreves for at jeg skal kunne erverve et håndvåpen (pistol/revolver)?
  Dersom du ikke har en pistol eller revolver fra før, må du oppfylle følgende kriterier før Politiet vil vurdere å utstede en ervervstillatelse til deg:
  - Du må være fylt 21 år.
  - Du må ha en (rimelig) plettfri vandel.
  - Du må ha vært aktivt medlem i en godkjent pistolklubb i minst 6 måneder.
  - Du må ha fått grunnleggende våpenopplæring (nybegynnerkurs).
  - Du må ha anskaffet deg et våpenskap.

  I tillegg må pistolklubben du er medlem i må være tilknyttet et skyteforbund som har et skyteprogram hvor det våpenet du søker om kan benyttes.
 • Hvordan søker jeg om ervervstillatelse på et håndvåpen?
  Når du oppfyller kravene ovenfor kan du søke om ervervstillatelse hos Politiet.
  Hos Politiet får du tak i et eget søknadsskjema om ervervstillatelse, samt et eget vedleggsskjema som skal være med søknaden når du søker om våpen som skal benyttes til øvelses- og konkurranseskyting.
  Vedleggsskjemaet fyller du ut og sender til din pistolklubb som attesterer på skjemaet og returnerer dette til deg.

  Nå kan du ta en tur til Politiet på det stedet hvor du bor i følge Folkeregisteret, og du må ha med følgende:
  - Medlemskort i din lokale pistolklubb med gyldig kvittering.
  - Medlemskort i DSSN med gyldig kvittering.
  - Kvittering på at du har kjøpt våpenskap.
  - Utfylt vedlegg til søknad om ervervstillatelse attestert av din pistolklubb.
  - Utfylt søknad om ervervstillatelse.
  - Eventuell dokumentasjon på din aktivitet fra pistolklubben din.

  Dersom du ikke har et håndvåpen fra før må du i tillegg ta med en bekreftelse på at du har fått grunnleggende våpenopplæring (nybegynnerkurs i din pistolklubb) og at du har vært aktivt medlem i minst 6 måneder.

  I tillegg må du være forberedt på å betale et saftig gebyr for å få behandlet søknaden, gebyret er på ca. kr 800 for førstegangssøkere og ca. halvparten av dette for de som har våpen fra før.
 • Hvilke halvautomatiske rifler kan erverves til øvelses- og konkurranseskyting innen dynamisk sportsskyting?
  En oppdatert oversikt over godkjente rifler finner du til enhver tid hos Lovdata.
 • Aktivitetskrav for å beholde ervervede skytevåpen
  Du må opprettholde et minimum av aktivitet for å kunne beholde våpen du har ervervet til øvelses- og konkurranseskyting. Våpenloven forutsetter at det behov for våpen som forelå på innvilgelsetidspunket for ervervstillatelsen skal foreligge så lenge du innehar skytevåpen.
  Dette fremgår av våpenloven § 10 der politimesteren er gitt adgang til å tilbakekalle våpenkort når behov og/eller personlige egenskaper ikke lenger er tilstede.
  Se mer info om aktivitetskravet hos Politiet